http://missionemobilita.it/
konzum nagradna igra nescafe
win for life loto rezultati
grcko kino loto
do kada djevojčice rastu
robotski usisavač akcija
velika nagrada bahreina 2017
bela igra download free
kako kuhati heljdu
poklon za tatu za božić
gaming stolovi akcija
>

Zapisnik o otvaranju ponudaZapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda se ispunjava tijekom postupka otvaranja ponuda i sadrži podatke o otvorenim ponudama, a popis zaprimljenih ponuda mu ... Aug 19, 2020 — Tko potpisuje Zapisnik o javnom otvaranju ponuda? · Javni naručitelj započinje javno otvaranje ponuda na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme ... Mar 5, 2018 — ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA. Podaci o naručitelju. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU, Ulica Ivana Lučića 8,. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA. 1.Podaci o naručitelju: Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije,. Josipa Jelačića 130, 43000 Bjelovar, OIB 01773191483. Obrazac 3 – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda ... Početak postupka pregleda i ocjene ponuda, Dana ______. godine u __:__ sati ... Člankom 282. stavkom 6. ZJN 2016 propisana je obveza javnog naručitelja da sastavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Nadalje, stavkom 9. istog članka ... Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13) i članku 22. ... Postupak javnog otvaranja ponuda započinje 02.06.2014. godine u 12:00 sati na III katu ... Jul 7, 2017 — (6) EOJN RH generira zapisnik o otvaranju ponuda koji se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim ... Preduvjeti za uspješnu provedbu javnog otvaranja ponuda: ... Kako javno objaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisniku u postupku javnog ... Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 05.03.2019, 10:00:00. Ovlašteni predstavnici naručitelja - prisutni na otvaranju: Denis Glavan. Igor Vidalina. ZAPISNIK. o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju s prijedlogom odabira ponude. 1. Predmet nabave: Vanjsko obilježavanje. Jun 29, 2020 — Temeljem Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), ... ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA. May 28, 2021 — ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCIENI PONUDA ... Mjesto datum i sat zavrSetka otvaranja ponuda: llica 242,l-0 000 Zagreb, ... ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA. KBCSM Vinogradska cesta 29, zbornica, dana 01.12.2016 ... Datum i vrijeme podetka otvaranja ponuda: 01.12.2016 12:00:00. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA sa sastanka Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave materijala i sredstava za čišćenje ... ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA. 1. Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu,. Dr. Luje Naletilića 1, ... Zagreb, XX. XXXX 20XX. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA ... Do roka za dostavu ponuda pristigle su 3 ponude sljedećih ponuditelja (nabrojati): ... Apr 2, 2021 — otvaranje ponuda i sastavi zapisnik o otvaranju ponuda, ... na dokumentaciju o nabavi te da otvaranja ponuda nije bilo jer se vodi žalbeni. Nov 23, 2021 — Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i priloga Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave poklon bonova za ... Dec 4, 2018 — Broj objave iz Elektroni6kog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:2018/S 0F2-. 0030485. Datum ivrijeme podetka otvaranja ponuda: 04. Jul 1, 2021 — ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA. ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN). 1. OPĆE INFORMACIJE. KOD PROJEKTA: KK.08.1.3.04.023. Jul 15, 2021 — ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA sa sastanka stručnog povjerenstva Naručitelja u postupku jednostavne nabave usluge održavanja ... Zapisnik o javnom otvaranju ponuda. REPUBLIKA HRVATSKA ... Postupak javnog otvaranja ponuda započet je dana 19. srpnja 2019. godine u prostorijama. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA. Predmet nabave: Nabava usluge najma multifunkcijskih uređaja. (za ispis, skeniranje, kopiranje i faksiranje) za. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA. 1. Naručitelj: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar OIB 09933651854. 2. Predmet nabave: Sanacija dijela obalnog ... Datum i vrijeme podetka otvaranja ponuda: 14.04.2017 ,09:00:00. Ovla5teni predstavnici narucitelja - prisutni na otvaranju. Zoran Martinovic lvana O5trec. Poljanica Bistranska, 6. travnja 2021 . g. ZAPISNIK o javnom otvaranju Ponuda. Javni natjeEaj za prodaju zemljiSta u vlasni5tvu Opdine Bistra. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA. 1. Predmet nabave: USLUGA VJESTACENJA ILI DOGOVORENIH POSTUPAKA SUKLADNO MSPU 4400 - IZVJESCE O. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave sačinjen je. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA. 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA. Pazin sport d.o.o.. Tugomila Ujčića profesora 2. 52000 Pazin. OIB 43950983256. Naziv predmeta. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA. 1. Naziv i sjedište naručitelja: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka. 2. Mjesto otvaranja ponuda:. Sep 16, 2020 — sastavljen je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: ... Sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda je upisnik o zaprimanju ponuda. Sep 11, 2020 — ZAPISNIK. O ... Podaci o javnom Naručitelju (naziv i sjedište naručitelja): Javna ... Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda odvija se u ... ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu za fizičke osobe sa ciljem sklapanja ugovora o djelu za poslove regionalne koordinacije projekta. ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA. 1. Naručitelj: 2. Predmet nabave: 3. Vrste postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: ... Prvo se otvaraju elektronički dostavljene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda. Red. Procijenjena. Vrijednost. Vrsta koncesije: KONCESIJA ZA JAVNE USLUGE. Evidencijski broj nabave: K 01/2017. Mjesto i datum otvaranja ponuda: SODOLOVCI, 08.01.2018. sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ... Dec 8, 2020 — Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.11.2020. godine Zapisnik sa otvaranja ponuda broj: 02-2-1-48-47-31/20, Zapisnik o ocjeni ... Prvo se otvaraju elektronički dostavljene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda, a nakon njih.

L'Auto è:

LA TUA EMAIL: 


Bing Google